2019

Fotografien von Ulrike Wiese 19. September 2019 bis 30. Januar 2020 Eröffnung: Donnerstag, 19. September 2019, 19...

Neunte Ausstellung der IWG (International Women's Group) Malerei, Fotografie, Zeichnung, Objekt 27. Juni bis 4. September 2019 Eröffnung:...

Fotografien von Abel Peñalba 14. Februar bis 3. April 2019 Eröffnung: Donnerstag, 14. Februar 2019, 19 Uhr Abel Peñalba...